dokumenty, wzory, druki

Dokumenty.org - wzory dokumentów do pobrania

Dokumenty.org to serwis z przykładowymi CV i listami motywacyjnymi. CV w kilku językach i dla różnych stanowisk.

Produkty bankowe: kredyty gotówkowe dla firm   |    kredyty samochodowe   |    kredyty mieszkaniowe   |    pożyczki hipoteczne   |    karty kredytowe   |    konta osobiste
Szukaj dokumentu:

Różne umowy [74]

Nota obciążeniowa

Nota obciążeniowa. Dokument Word do edycji. Nota obciążeniowa z tytułu nie wywiązania się z umowy usług handlowych. Informacja o potrąceniu kwoty z płatności za usługę handlową. ...

pobierz >>
Nota obciążeniowa

Nota odsetkowa

Nota odsetkowa. Dokument Word do edycji. Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 10 marca 1989 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych (Dz.. U. nr 16, poz. 84 z późn. zm.) wezwanie do uregulowania płatności tytułem odsetek za zwłokę. ...

pobierz >>
Nota odsetkowa

Prośba o potwierdzenie salda

Prośba o potwierdzenie salda. Dokument Word do edycji. Prośba o sprawdzenie zgodności sald figurujących w księgach i odesłanie potwierdzenia lub zgłoszenie zastrzeżeń do określonego dnia. ...

pobierz >>
Prośba o potwierdzenie salda

Umowa o stypendium za wyniki w nauce

Umowa o stypendium za wyniki w nauce. Dokument Word do edycji. Umowa pomiędzy Udzielającym Stypendium a Stypendystą określająca kwotę stypendium a także termin umowy. ...

pobierz >>
Umowa o stypendium za wyniki w nauce

Umowa renty

Umowa renty. Dokument Word do edycji. Umowa pomiędzy Biorącym Rentę a Dającym Rentę. Dający Rentę zobowiązuje się do wypłacania ustalonej kwoty z góry do okreslonego dnia każdego miesiąca tytułem renty. ...

pobierz >>
Umowa renty

Wezwanie do spełnienia świadczenia

Wezwanie do spełnienia świadczenia. Dokument Word do edycji. Wezwanie do spełnienia świadczenia zgodnie z umową zawarta wcześniej. Informacja, iż termin wykonania zobowiązania upłynął, a także informacja o skierowaniu sprawy na drogę postępowania sądowego w przypadku nie przystąpienia do spełnienia ...

pobierz >>
Wezwanie do spełnienia świadczenia

Umowa o udział w imprezie turystycznej

Umowa o udział w imprezie turystycznej. Dokument Word do edycji. Umowa pomiędzy Organizatorem a Zamawiającym o udział w imprezie turystycznej. Organizator zobowiązuje się do przygotowania i prowadzenia imprezy turystycznej, Zamawiający zgłasza swój a także innych osób udział w imprezie. ...

pobierz >>
Umowa o udział w imprezie turystycznej

Umowa przewozu

Umowa przewozu. Dokument Word do edycji. Umowa pomiędzy Wysyłającym a Przewoźnikiem. Wysyłający obowiązany jest uiścić Przewoźnikowi określoną kwotę w danym terminie, a także zobowiązany jest na żądanie Przewoźnika wystawić list przewozowy. Przewoźnik przejmuje odpowiedzialność za szkody wynikłe ...

pobierz >>
Umowa przewozu

Wezwanie do wydania przedmiotu

Wezwanie do wydania przedmiotu. Dokument Word do edycji. Wezwanie do wydania przedmiotu zgodnie z wcześniej podpisaną umową i dokonaniu wpłaty. Informacja, iż do chwili obecnej przedmiot nie został dostarczony. Zainteresowany nie został również poinformowany o powodach, dla których tak się stało. ...

pobierz >>
Wezwanie do wydania przedmiotu

Umowa pożyczki (pomiędzy osobami fizycznymi)

Umowa pożyczki (pomiędzy osobami fizycznymi) ...

pobierz >>
Umowa pożyczki (pomiędzy osobami fizycznymi)

Umowa dostawy

Umowa dostawy. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Umowa dostawy

Umowa Darowizny

Umowa Darowizny Dokument w formacie Word - do edycji. Umowa darowizny sankcjonuje i potwierdza dokonanie darowizny między dwiema osobami. Określa prawa i obowiązki obu stron oraz mówi kiedy darowizna może być odwołana. Niezbędna aby zarejestrować darowiznę w Urzędzie Skarbowym ...

pobierz >>
Umowa Darowizny

Porozumienie w sprawie długów

Jest to propozycja zawarcia porozumienia w sprawie potrącenia długów pomiędzy dwiema stronami umowy. Dokument Word - do edycji na własne potrzeby. ...

pobierz >>
Porozumienie w sprawie długów

Umowa o reklame

Wzór potwierdzenia zawarcia umowy o kooperacji i reklamy w rozgłośni radiowej. Dokument Word - do edycji na własne potrzeby. ...

pobierz >>
Umowa o reklame

Porozumienie w sprawie odszkodowania powypadkowego

Wzór dokumentu dotyczącego zawarcia porozumienia w sprawie odszkodowania powypadkowego pomiędzy stronami. Dokument Word - do edycji na własne potrzeby. ...

pobierz >>
Porozumienie w sprawie odszkodowania powypadkowego

Powiadomienie o odstąpieniu od transakcji

Dokument zawierający treść powiadomienia o odstąpienia od transakcji i zwrocie zaliczki. Możliwość odstąpienia od transakcji istnieje tylko i wyłącznie wtedy, gdy widnieje taki zapis w sporządzonej umowie pomiędzy stronami. Dokument Word - do edycji na własne potrzeby. ...

pobierz >>
Powiadomienie o odstąpieniu od transakcji

Porozumienie w sprawie rozwiązania umowy o współpracy

Dokument dotyczący porozumienia w sprawie rozwiązania umowy o współpracy pomiędzy stronami na podstawie konkretnego paragrafu sporządzonej wcześniej umowy. Dokument Word - do edycji na własne potrzeby. ...

pobierz >>
Porozumienie w sprawie rozwiązania umowy o współpracy

Propozycja rozwiązania umowy

Dokument zawierający propozycję rozwiązania umowy, ze względu na niesprzyjające okoliczności, które uniemożliwiają dalszą współpracę. Dokument Word - do edycji na własne potrzeby. ...

pobierz >>
Propozycja rozwiązania umowy

Cesja

Wzór przykładowej cesji. W dokumencie określa się dokładnie przedmiot przenoszonych wierzytelności. Dokument Word - do edycji na własne potrzeby. ...

pobierz >>
Cesja

Ugoda

W celu rozwiązania sporu pomiędzy kupującym a sprzedającym należy spisać ugodę. Przedmiotem ugody są prawa i obowiązki stron, wynikające z umowy sprzedaży. We wzorze tej ugody sprzedający zobowiązuje się do pokrycia kosztów poniesionych przez kupującego z tytułu utraconych korzyści wynikających ...

pobierz >>
Ugoda

Ugoda pozasądowa

Wzór ugody pozasądowej dotyczącej spłaty długu przez Dłużnika swojemu Wierzycielowi z tytułu zalegania opłat za wykonanie usług bądź dostarczenie towaru. Dokument Word - do edycji na własne potrzeby. ...

pobierz >>
Ugoda pozasądowa

Umowa dealerska

Wzór umowy dealerskiej. ...

pobierz >>
Umowa dealerska

Umowa do gwarancji

Wzór umowy sporządzanej pomiędzy gwarantem a zleceniodawcą. ...

pobierz >>
Umowa do gwarancji

Umowa Forfaitingu

Wzór umowy forfaitingu ...

pobierz >>
Umowa Forfaitingu

Umowa Franchisingu

Wzór umowy Franchisingu. Dokument Word - do edycji na własne potrzeby. ...

pobierz >>
Umowa Franchisingu

Umowa leasingu

Wzór umowy leasingu. ...

pobierz >>
Umowa leasingu

Umowa o przejęcie długu

Wzór umowy o przejęcie długu. ...

pobierz >>
Umowa o przejęcie długu

Umowa poręczenia

Wzór umowy poręczenia. Dokument Word - do edycji na własne potrzeby. ...

pobierz >>
Umowa poręczenia

Umowa przewłaszczenia

Wzór umowy przewłaszczenia rzeczy ruchomej zawieranej pomiędzy Kredytodawcą a Kredytobiorcą. Dokument Word - do edycji na własne potrzeby. ...

pobierz >>
Umowa przewłaszczenia

Umowa ustanowienia zastawu

Wzór umowy zawieranej pomiędzy osobami fizycznymi dotyczącego zastawienia rzeczy kredytobiorcy na rzecz kredytodawcy. Dokument Word - do edycji na własne potrzeby. ...

pobierz >>
Umowa ustanowienia zastawu

Umowa agencyjna

Umowa agencyjna. Dokument zapisany w programie Word gotowy do uzupełnienia i wydruku. ...

pobierz >>
Umowa agencyjna

Umowa podnajmu

Umowa podnajmu. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Umowa podnajmu

Umowa administracji nieruchomości

Umowa administracji nieruchomości. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Umowa administracji nieruchomości

Umowa przedwstępna kupna

Umowa przedwstępna kupna. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Umowa przedwstępna kupna

Umowa pożyczki z przeniesieniem prawa własności na zabezpieczenie

Umowa pożyczki z przeniesieniem prawa własności na zabezpieczenie. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Umowa pożyczki z przeniesieniem prawa własności na zabezpieczenie

Umowa przedwstępna sprzedaży działki

Umowa przedwstępna sprzedaży działki. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Umowa przedwstępna sprzedaży działki

Umowa o przedłużenie terminu płatności

Umowa o przedłużenie terminu płatności (Rolnik-ryczałtowy). Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Umowa o przedłużenie terminu płatności

Umowa Barterowa

Umowa Barterowa dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Umowa Barterowa

Umowa Patronacka

Umowa Patronacka. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Umowa Patronacka

Umowa sponsorska

Umowa sponsorska. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Umowa sponsorska

Umowa o wykonanie robót remontowo-budowlanych

Umowa o wykonanie robót remontowo-budowlanych. Dokument sporządzony w formacie doc. Umowę należy otworzyć w programie Word. Umowa o wykonanie i remont budowlany zawiera siedem stron A4 jest przygotowana do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online. ...

pobierz >>
Umowa o wykonanie robót remontowo-budowlanych

Umowa o rezerwację lokalu mieszkalnego

Umowa o rezerwację lokalu mieszkalnego jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć w programie Word. Umowa zawiera trzy strony A4 jest przygotowana do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online. ...

pobierz >>
Umowa o rezerwację lokalu mieszkalnego

Umowa kupna - sprzedaży kota

Umowa kupna - sprzedaży kota jest zapisana w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Umowa zawiera trzy strony A4 jest przygotowana do edycji i wydruku. Umowa kupna - sprzedaży kota do pobrania online. ...

pobierz >>
Umowa kupna - sprzedaży kota

Umowa zlecenia kupna samochodu do sprowadzenia z U.S.A

Umowa o pośrednictwo sprowadzenia samochodu z zagranicy (U.S.A).Umowa zawiera czynności które podejmuje się wykonać zleceniobiorca. Dokument zapisany w formacie doc. należy go otworzyć za pomocą programu Word. Umowa zawiera siedem stron A4 jest przygotowana do edycji i wydruku. Umowa zlecenia kupna samochodu ...

pobierz >>
Umowa zlecenia kupna samochodu do sprowadzenia z U.S.A

Umowa o dostawę mebli

Umowa o dostawę mebli jest zapisana w formacie PDF. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Adobe Acrobat. Umowa zawiera trzy strony A4 jest przygotowana do wydruku. Umowa o dostawę mebli do pobrania online. ...

pobierz >>
Umowa o dostawę mebli

Wzór umowy o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego

Wzór umowy o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Umowa zawiera pięć stron A4 jest przygotowana do wydruku i edycji. Wzór umowy o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego jest do pobrania online. ...

pobierz >>
Wzór umowy o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego

Wzór umowy o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego

Wzór umowy o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Umowa zawiera pięć stron A4 jest przygotowane do edycji i wydruku. Umowa do pobrania online. W umowie znajduje się: przedmiot umowy, okres udzielenia przedłużonego ...

pobierz >>
Wzór umowy o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego

Wzór umowy o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego

Wzór umowy o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Umowa zawiera pięć stron A4 jest przygotowane do edycji i wydruku. Umowa do pobrania online. W umowie znajduje się: przedmiot umowy, okres udzielenia przedłużonego ...

pobierz >>
Wzór umowy o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego

Umowa o udzielenie jednorazowej dotacji inwestycyjnej

Umowa o udzielenie jednorazowej dotacji inwestycyjnej w ramach priorytetu ZPORR wzmocnienie zasobów ludzkich w regionie działań. Pismo jest zapisana w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera osiem strona A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Umowa o udzielenie ...

pobierz >>
Umowa o udzielenie jednorazowej dotacji inwestycyjnej

Umowa na wywóz olejów przepracowanych

Przedmiotem umowy jest systematyczny wywóz olejów przepracowanych. Odbiorca zobowiązuje sie odebrać oleje. Umowa na wywóz olejów przepracowanych jest zapisana w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Umowa zawiera jedną stronę A4 jest przygotowana do edycji i wydruku. Umowa na ...

pobierz >>
Umowa na wywóz olejów przepracowanych

Umowa odbioru odpadów

Zleceniodawca, wytwarzający odpady zleca zleceniobiorcy odpłatne wykonanie usunięcia odpadów z miejsc ich powstawania celem unieszkodliwienia. Umowa odbioru odpadów jest zapisana w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Umowa zawiera dwie strony A4 jest przygotowana do edycji ...

pobierz >>
Umowa odbioru odpadów

Wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego

Prośba najemcy o podpisanie umowy najmu z właścicielem lokalu mieszkalnego. Pismo jest zapisane w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek jest przygotowany do edycji i wydruku. Wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego jest do pobrania online. ...

pobierz >>
Wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego

Wzór umowy o zarządzanie nieruchomościami

Wniosek o zawarcie umowy z właścicielem lokalu a zleceniobiorcą który przyjmuje zarządzanie nieruchomością. Wzór umowy o zarządzanie nieruchomościami jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Umowa zawiera dziewięć stron A4 jest przygotowana do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Wzór umowy o zarządzanie nieruchomościami

Umowa sprzedaży na próbę

Umowa jest sporządzona celem zbadania przedmiotu przez kupującego jego właściwości. ...

pobierz >>
Umowa sprzedaży na próbę

Umowa sprzedaży na raty

Umowa sprzedaży na raty zawierana jest pomiędzy firmą a kupującym. Dokument jest zapisany w formacie doc. Umowę należy otworzyć za pomocą programu Word. Dokument zawiera dwie strony A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Umowa sprzedaży na raty

Umowa o kredyt gotówkowy

Przy udzielaniu kredytów drobnym kredytobiorcom banki posługują się gotowymi wzorami umów i konsument nie ma zbyt dużych możliwości wpływu na ich treść i negocjowanie warunków. Z tego też względu należy bardzo wnikliwie przeczytać zawieraną umowę. Niezbędne jest też zapoznanie się zobowiązującym w banku ...

pobierz >>
Umowa o kredyt gotówkowy

Umowa poręczenia spłaty kredytu

Celem umowy poręczenia jest zabezpieczenie cudzego długu, może więc dotyczyć spłaty kredy- tu jak i pożyczki. Umowa poręczenia uregulowana jest przepisami kodeksu cywilnego (art. 876 do 887). Poręczenie -pod rygorem nieważności -po- winno być złożone na piśmie (art. 876 § 2 kc), natomiast oświadczenie ...

pobierz >>
Umowa poręczenia spłaty kredytu

Umowa sprzedaży komisowej samochodu

Do umowy komisu, której przedmiotem sprzedaży jest samochód, mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego o umowie komisu. Wzór umowy dotyczy sytuacji, gdy strony umawiają się o natychmiastową zapłatę ustalonej ceny (§ 4). Umowa sprzedaży komisowej samochodu jest zapisana w formacie doc. Dokument ...

pobierz >>
Umowa sprzedaży komisowej samochodu

Umowa Lombardowa

Umowa lombardowa jest umową nienazwaną, nie uregulowaną w przepisach. Zawiera ona elementy różnych stosunków prawnych. Na treść tej umowy składają się przede wszystkim dwa podstawowe elementy: przeniesienie na biorącego pożyczkę własności określonej ilości pieniędzy oraz ustanowienie zabezpieczenia roszczenia ...

pobierz >>
Umowa Lombardowa

Umowa o zarządzanie podmiotem gospodarczym

Umowa o zarządzanie podmiotem gospodarczym jest zapisana w formacie doc. Dokument zawiera dwie strony A4 jest przygotowany do wydruku i edycji. Umowę należy otworzyć za pomocą programu Word. ...

pobierz >>
Umowa o zarządzanie podmiotem gospodarczym

Umowa o pracę w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy

Umowa o pracę w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy jest zapisana w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Umowa do pobrania online. ...

pobierz >>
Umowa o pracę w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy

Umowa o indywidualnej odpowiedzialności materialnej

Umowa o indywidualnej odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie jest zapisana w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Umowa zawiera dwie strony A4 jest przygotowana do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online. ...

pobierz >>
Umowa o indywidualnej odpowiedzialności materialnej

Umowa sprzedaży komisowej samochodu

Do umowy komisu, której przedmiotem sprzedaży jest samochód, mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego o umowie komisu. Wzór umowy dotyczy sytuacji, gdy strony umawiają się o natychmiastową zapłatę ustalonej ceny (§ 4). Nawet jeśli sprzedawany samochód został poddany przeglądowi ...

pobierz >>
Umowa sprzedaży komisowej samochodu

Umowa Lombardowa

Umowa lombardowa jest umową nienazwaną, nie uregulowaną w przepisach. Zawiera ona elementy różnych stosunków prawnych. Na treść tej umowy składają się przede wszystkim dwa podstawowe elementy: przeniesienie na biorącego pożyczkę własności określonej ilości pieniędzy oraz ustanowienie zabezpieczenia ...

pobierz >>
Umowa Lombardowa

Umowa o pracę w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy

Umowa o pracę w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy jest zapisana w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Umowa zawiera jedną stronę A4 jest przygotowana do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online . ...

pobierz >>
Umowa o pracę w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy

Umowa najmu budynku

Umowa najmu budynku jest zapisana w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Dokument zawiera dwie strony A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Umowa najmu budynku jest do pobrania online. ...

pobierz >>
Umowa najmu budynku

Umowa pożyczki wraz z ustanowieniem zastawu

Umowa pożyczki wraz z ustanowieniem zastawu jest zapisana w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Dokument zawiera dwie strony A4 jest przygotowana do edycji i wydruku. Umowa pożyczki wraz z ustanowieniem zastawu jest do pobrania online. ...

pobierz >>
Umowa pożyczki wraz z ustanowieniem zastawu

Umowa sprzedaży wierzytelności pieniężnej

Umowa sprzedaży wierzytelności pieniężnej jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Dokument zawiera dwie strony A4 jest przygotowana do edycji i wydruku. Umowa sprzedaży wierzytelności pieniężnej jest do pobrania online. ...

pobierz >>
Umowa sprzedaży wierzytelności pieniężnej

Umowa ustanowienia zastawu rejestrowego

Umowa ustanowienia zastawu rejestrowego jest zapisana w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Umowa zawiera dwie strony A4 jest przygotowana do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online. ...

pobierz >>
Umowa ustanowienia zastawu rejestrowego

Umowa o sponsorowanie

Umowę zawiera się między sponsorem a osobą sponsorowaną. Umowa o sponsorowanie jest zapisana w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Umowa zawiera dwie strony A4 jest przygotowana do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online. ...

pobierz >>
Umowa o sponsorowanie

Umowa upoważniająca do wystawiania faktur przez nabywcę

Umowę zawiera się pomiędzy dostawcą a odbiorcą. Umowa upoważniająca do wystawiania faktur przez nabywcę jest zapisana w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Umowa zawiera dwie strony A4 jest przygotowana do edycji i wydruku. Umowa upoważniająca do wystawiania faktur przez nabywcę ...

pobierz >>
Umowa upoważniająca do wystawiania faktur przez nabywcę

Umowa o pracę z odpowiedzialnością materialną (prowadzenie kasy)

Umowa o pracę z odpowiedzialnością materialną na prowadzenie kasy. Umowa podpisywana pomiędzy pracodawcą a pracownikiem w której to pracowniki oświadcza pełną odpowiedzialność materialną z obowiązkiem wliczania się ze środków pieniężnych i innych środków majątkowych składników majątku oraz druków znajdujących ...

pobierz >>
Umowa o pracę z odpowiedzialnością materialną (prowadzenie kasy)

Umowa na całodobowy dozór i zabezpieczenie powierzonego do ochrony terenu, obiektów i mienia

Umowa zawiera: - Przedmiot i zakres Umowy - Obowiązki zleceniobiorcy - Obowiązki pracowników zleceniobiorcy - Odpowiedzialność za szkody - Wynagrodzenie - Wejście w życie, zmiany, rozwiązanie Umowy - Postanowienia końcowe Umowa na całodobowy dozór i zabezpieczenie powierzonego do ochrony ...

pobierz >>
Umowa na całodobowy dozór i zabezpieczenie powierzonego do ochrony terenu, obiektów i mienia

Umowa Sponsorska

Podajemy przykładową umowę sponsorowania klubu piłkarskiego. Jest to przykład sponsoringu przez 1 sezon, umowa wyszczególnia rzeczy które w ramach sponsorowania mają zapewnić strony tj. sponsor i sponsorowany. Dokument napisany w formacie .doc gotowy do wydruku lub do edycji w programach z pakietu ...

pobierz >>
Umowa Sponsorska

Inne kategorie:

Księgowe - druki   Pełnomocnictwa  
Student   Telefon, Internet, Telewizja  
Wnioski do spółdzielni   Ciąża a praca  
CV i Listy motywacyjne   Instrukcje BHP, dokumenty związane z BHP  
Pisma grzecznościowe   Pomoc Społeczna  
Pozwy sądowe   Prawo pracy  
Prawo spółek handlowych   Przy budowie  
Referencje   Ślub - Wesele jak nie przepłacać  
Umowy zlecenia   Umowy związane z pracą  
Umowy związane ze świadczeniem usług   W pracy  
W urzędzie   Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień ( WKU )  
Zakresy Czynności Pracowników   Dokumenty do Banku  
Krajowy Rejestr Karny   Krajowy Rejestr Sądowy - KRS  
Krajowy Rejestr Sądowy Centralna Informacja - KRS CI   Księgi Wieczyste  
Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), służba zdrowia   NIP  
Oferty handlowe   Podatek akcyzowy  
Rejestr zastawów   Różne  
Różne umowy   Sprawozdawczość Budżetowa  
Ubezpieczenia   Umowy budowlane  
Umowy dzierżawy   Umowy informatyczne  
Umowy licencyjne   Umowy najmu/sprzedaży  
Umowy spedycji i składu   Umowy spółek  
Umowy użyczenia   Urząd Skarbowy - prośby  
Urząd Skarbowy - różne pisma   Urząd Skarbowy - wnioski  
Urząd Skarbowy-informacje   Weksle  
Wnioski sądowe   Zamówienia, reklamacje  
ZUS - wnioski i formularze   Zwrot akcyzy  
Deklaracje podatkowe VAT, PIT   Deklaracje VAT w UE  
Formularze sądowe   Formularze Unijne  
GUS - Główny Urząd Statystyczny   Horoskopy  
IPN - wzór oświadczenia   Regulaminy  
Windykacja - sąd   Wskaźniki finansowe  
ZUS - poradniki  
 

 • Statystyki:
  › Ilość dokumentów: 2623
  › Ostatnia aktualizacja: 2019-02-04

 • Top 10:
  › CV dla przedstawiciela handlowego po polsku
  › Przykładowy list motywacyjny dla przedstawiciela handlowego w języku polskim
  › Kompendium z prawa pracy dla kobiet w ciąży
  › CV dla sprzedawcy po polsku
  › CV dla księgowego po polsku
  › CV dla asystenta/ki po polsku
  › Zawiadomienie pracownika nałożeniu kary porządkowej
  › Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron
  › Karta ewidencji czasu pracy
  › Lista płac

 • Pomoc:
  › Regulamin usługi SMS
  › Formularz reklamacji

 • Przydatne linki:
  › prawo pracy
  › kody pocztowe
  › Kredyty
  › instrukcja inwentaryzacyjna
  › analiza finansowa
  › regulamin pracy
  › Regulamin wynagradzania
 • Prezentowane wzory dokumentów mają charakter przykładowy. Nie ponosimy odpowiedzialności za ich stosowanie.

  Regulamin usługi SMS    Formularz reklamacji
  Administratorem serwisu jest Grupa FOREX:FOREX Doradztwo FinansowelineCARD: drukarniaWizytówki przez internetHiL.pl: Kosmetyki samochodoweKatalog sanatorii i uzdrowiskSprawozdanie finansoweHotel PolandKredYciK.pl: wszystko o kredytachDoradcy finansowi: ogólnopolski spisBilansMasazysci.eu: rejestr masażystówKody pocztowe: wyszukiwarka Rejestr KRS: Katalog podmiotów oparty na KRS