dokumenty, wzory, druki

Dokumenty.org - wzory dokumentów do pobrania

Dokumenty.org to serwis z przykładowymi CV i listami motywacyjnymi. CV w kilku językach i dla różnych stanowisk.

Produkty bankowe: kredyty gotówkowe dla firm   |    kredyty samochodowe   |    kredyty mieszkaniowe   |    pożyczki hipoteczne   |    karty kredytowe   |    konta osobiste
Szukaj dokumentu:

W urzędzie [134]

Deklaracja o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego

Deklaracja o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego. Dokument Word do edycji. Oświadczenie, w którym zawarte są dane dotyczące osób pozostających w wspólnocie gospodarstwa domowego, a także dochody poszczególnych osób i średni dochód na jednego członka rodziny. ...

pobierz >>
Deklaracja o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego

Likwidacja działalności gospodarczej

Likwidacja działalności gospodarczej. Dokument Word do edycji. Pismo z do Urzędu ze zgłoszeniem likwidacji działalności gospodarczej. ...

pobierz >>
Likwidacja działalności gospodarczej

Odwołanie od decyzji Prezydenta Miasta orzekającej wymeldowanie skarżącego z pobytu stałego

Odwołanie od decyzji Prezydenta Miasta orzekającej wymeldowanie skarżącego z pobytu stałego. Dokument Word do edycji. Na podstawie art. 127 § l k.p.a., odwołanie od decyzji Prezydenta Miasta orzekającej wymeldowanie skarżącego z pobytu stałego. Wniosek o uchylenie zaskarżonej decyzji w całości i ...

pobierz >>
Odwołanie od decyzji Prezydenta Miasta orzekającej wymeldowanie skarżącego z pobytu stałego

Odwołanie od decyzji Prezydenta Miasta o odmowie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu.

Odwołanie od decyzji Prezydenta Miasta o odmowie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu. Dokument Word do edycji. Wniosek na podstawie art. 127 k.p.a. o uchylenie decyzji organu pierwszej instancji i wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ...

pobierz >>
Odwołanie od decyzji Prezydenta Miasta o odmowie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu.

Wniosek o nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji

Wniosek o nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji. Dokument Word do edycji. Przykładowy wniosek o nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Prezydenta Miasta nakazującemu przedsiębiorstwu miejskiemu wykonanie określonych czynności. ...

pobierz >>
Wniosek o nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Dokument Word do edycji. Wniosek wraz z uzasadnieniem o ponowne rozpatrzenie sprawy związanej z wydaniem przez Ministra decyzji odmownej w zakresie wydania zezwolenia na import. ...

pobierz >>
Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy

Oświadczenie celne

Oświadczenie celne. Dokument Word do edycji. Oświadczenie, że w stosunku do osoby, która wnioskuje o udzielenie pozwolenia na stosowanie zabezpieczenia generalnego, zabezpieczenia ryczałtowego, nie jest prowadzone postępowanie egzekucyjne, upadłościowe, likwidacyjne lub układowe. ...

pobierz >>
Oświadczenie celne

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Dokument Word do edycji. Wniosek do wypełnienia o przyznanie dodatku mieszkaniowego, w którym są zawarte wszystkie dane wnioskodawcy. ...

pobierz >>
Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

Wniosek o sprostowanie oczywistej pomyłki pisarskiej

Wniosek o sprostowanie oczywistej pomyłki pisarskiej. Dokument Word do edycji. Wzór wniosku z prośbą i uzasadnieniem o sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej. ...

pobierz >>
Wniosek o sprostowanie oczywistej pomyłki pisarskiej

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Dokument Word do edycji. Wzór wniosku o uzupełnienie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. ...

pobierz >>
Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Wniosek o wstrzymanie wykonalności decyzji

Wniosek o wstrzymanie wykonalności decyzji. Dokument Word do edycji. Wniosek o wstrzymanie wykonalności decyzji w sprawie, orzekającej o odpowiedzialności podatkowej za zobowiązania spółki. Uzasadnienie w oparciu o art. 224 ust. l ordynacji podatkowej. ...

pobierz >>
Wniosek o wstrzymanie wykonalności decyzji

Zgłoszenie zmiany w ewidencji działalności gospodarczej

Zgłoszenie zmiany w ewidencji działalności gospodarczej. Dokunemt Word do wypełnienia. Pismo do Wydziału Handlu Ewidencji Działalności gospodarczej. ...

pobierz >>
Zgłoszenie zmiany w ewidencji działalności gospodarczej

Zgłoszenie zbioru danych osobowych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych

Zgłoszenie zbioru danych osobowych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych. Dokunemt Word do wypełnienia. ...

pobierz >>
Zgłoszenie zbioru danych osobowych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych

Zgłoszenie towaru do oceny jakości handlowej

Zgłoszenie towaru do oceny jakości handlowej. Dokument Word do wypełnienia. Zgłoszenie towaru do oceny jakości handlowej do Centralnego Inspektoratu Standaryzacji. ...

pobierz >>
Zgłoszenie towaru do oceny jakości handlowej

Zgłoszenie działalności gospodarczej

Zgłoszenie działalności gospodarczej. Dokunemt Word do wypełnienia. Gotowy dokument do wypełnienia, w którym zawarte są wszystkie informacje potrzebne dla Urząd Miejski Wydziału Handlu Ewidencji Działalności Gospodarczej do zgłoszenia działalności. ...

pobierz >>
Zgłoszenie działalności gospodarczej

Zawieszenie działalności gospodarczej

Zawieszenie działalności gospodarczej Dokunemt Word do wypełnienia. Gotowy dokument do wypełnienia, w którym zawarte są wszystkie informacje potrzebne dla Urząd Miejski Wydziału Handlu Ewidencji Działalności Gospodarczej do zawieszenia działalności. ...

pobierz >>
Zawieszenie działalności gospodarczej

Odwołanie pełnomocnictwa

Odwołanie pełnomocnictwa. Dokunemt Word do wypełnienia. Pismo odwołujące pełnomocnictwo udzielone w formie aktu notarialnego w Biurze Notarialnym podstawie, którego upoważniony reprezentował interesy w sprawach wymienionych w dokumencie pełnomocnictwa. Niniejszy dokument winien być notarialnie potwierdzony ...

pobierz >>
Odwołanie pełnomocnictwa

Pełnomocnictwo ogólne

Pełnomocnictwo ogólne. Dokument Word do edycji. Wzór pisma z nadaniem pełnomocnictw z wyposzczególnionymi sprawami, w jakich upoważniony będzie reprezentował upoważniającego. Dokument zawiera informacje o tym że odwołanie niniejszego pełnomocnictwa może nastąpić bez podania przyczyn w każdym czasie ...

pobierz >>
Pełnomocnictwo ogólne

Poinformowanie dłużnika o przekazaniu wierzytelności

Poinformowanie dłużnika o przekazaniu wierzytelności. Dokunemt Word do wypełnienia. Pismo z informacją dla dłużnika o zmianie wierzyciela. ...

pobierz >>
Poinformowanie dłużnika o przekazaniu wierzytelności

Pismo zaskarżające orzeczenie sądowe

Pismo zaskarżające orzeczenie sądowe. Dokunemt Word do wypełnienia. Pismo do Sądu Wojewódzkiego Wydziału Cywilno Rewizyjnego za pośrednictwem Sądu Rejonowego Wydziału Cywilnego zaskarżający wyrok w części oddalający powództwo i wniosek o zmianę i uwzględnienie powództwa w całości oraz o zasądzenie ...

pobierz >>
Pismo zaskarżające orzeczenie sądowe

Wniosek o wydanie duplikatu dokumentu z Ewidencji Działalności Gospodarczej

Wniosek o wydanie duplikatu dokumentu z Ewidencji Działalności Gospodarczej. Dokument Word - do edycji na własne potrzeby. ...

pobierz >>
Wniosek o wydanie duplikatu dokumentu z Ewidencji Działalności Gospodarczej

Wniosek o udostępnienie danych z ewidencji działalności gospodarczej

Wniosek o udostępnienie danych z ewidencji działalności gospodarczej. Dokument Word - do edycji na własne potrzeby. ...

pobierz >>
Wniosek o udostępnienie danych z ewidencji działalności gospodarczej

Wykreślenie wpisu z ewidencji działalności gospodarczej

Wniosek o wykreślenie wpisu z ewidencji działalności gospodarczej. Dokument Word - do edycji na własne potrzeby. ...

pobierz >>
Wykreślenie wpisu z ewidencji działalności gospodarczej

Wniosek o wydanie zezwolenia na działanie wielkowierzchniowego obiektu handlowego

Wniosek o wydanie zezwolenia na działanie wielkowierzchniowego obiektu handlowego. Dokument Word - do edycji na własne potrzeby. ...

pobierz >>
Wniosek o wydanie zezwolenia na działanie wielkowierzchniowego obiektu handlowego

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Dokument Word - do edycji na własne potrzeby. ...

pobierz >>
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Wniosek o wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych

Wniosek o wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych. Dokument Word - do edycji na własne potrzeby. ...

pobierz >>
Wniosek o wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych

Wniosek o wszczęcie postępowania dotyczącego podziału nieruchomości

Wniosek o wszczęcie postępowania dotyczącego podziału nieruchomości. Wniosek należy złożyć w Urzędzie Miasta w wydziale Geodezji. Dokument Word - do edycji na własne potrzeby. ...

pobierz >>
Wniosek o wszczęcie postępowania dotyczącego podziału nieruchomości

Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego

Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego: - aktu urodzenia - aktu małżeństwa - aktu zgonu Dokument Word - do edycji na własne potrzeby. ...

pobierz >>
Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego

Wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu

Wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu. Do poprawnego wypełnienia wniosku będą nam potrzebne m.in. następujące informacje: 1. rodzaj pojazdu i przeznaczenie 2. marka, typ, model 3. rok produkcji 4. numer identyfikacyjny VIN/nr nadwozia/podwozia 5. numer rejestracyjny Dokument Word - ...

pobierz >>
Wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu

Wniosek o wydanie dowodu rejestracyjnego zabranego przez policję

Wniosek o wydanie dowodu rejestracyjnego zabranego przez policję. Dokument Word - do edycji na własne potrzeby. ...

pobierz >>
Wniosek o wydanie dowodu rejestracyjnego zabranego przez policję

Wniosek o wydanie duplikatu dowodu rejestracyjnego

Twój dowód rejestracyjny uległ zniszczeniu ? A może go skradziono razem z innymi dokumentami albo po prostu został zgubiony ? Nic nie szkodzi. Wystarczy wypełnić ten wniosek a zostanie wydany nowy dowód rejestracyjny. Dokument Word - do edycji na własne potrzeby. ...

pobierz >>
Wniosek o wydanie duplikatu dowodu rejestracyjnego

Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymywania psa rasy uznawanej za agresywną

Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymywania psa rasy uznawanej za agresywną bądź prowadzenie hodowli takich psów. Dokument Word - do edycji na własne potrzeby. ...

pobierz >>
Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymywania psa rasy uznawanej za agresywną

Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób

Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie regula ych przewozów osób. Dokument Word - do edycji na własne potrzeby. ...

pobierz >>
Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób

Zgłoszenie sprzedaży pojazdu

Dokument zawierający informację o sprzedaży pojazdu, który należy złożyć w Urzędzie Miasta - Wydział Komunikacji w celu poinformowania o sprzedaży samochodu. Dokument Word - do edycji na własne potrzeby. ...

pobierz >>
Zgłoszenie sprzedaży pojazdu

Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką. Dokument Word - do edycji na własne potrzeby. ...

pobierz >>
Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

Wniosek o uzupełnienie aktu stanu cywilnego

Wniosek o uzupełnienie aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu o konkretne dodatkowe informacje zawarte we wniosku. Dokument Word - do edycji na własne potrzeby. ...

pobierz >>
Wniosek o uzupełnienie aktu stanu cywilnego

Wniosek o przyznanie wyprawki szkolnej

Wniosek o przyznanie wyprawki szkolnej dla dziecka/dzieci. Dokument Word - do edycji na własne potrzeby. ...

pobierz >>
Wniosek o przyznanie wyprawki szkolnej

Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności

Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności dla naszego podopiecznego (dziecka). Wniosek można złożyć dla celów: - zasiłku pielęgnacyjnego, - zasiłku stałego, - innych w tym korzystanie z karty parkingowej Wniosek składa się w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Dokument ...

pobierz >>
Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności

Wniosek Firmy o skierowanie bezrobotnego na staż w ramach projektu

Wniosek Firmy o skierowanie bezrobotnego na staż w ramach projektu "IMPULS" Wniosek dla firm, które chcą przyjąć osoby na staż korzystając z projektu "IMPULS" Dokument Word - do edycji na własne potrzeby ...

pobierz >>
Wniosek Firmy o skierowanie bezrobotnego na staż w ramach projektu

Wniosek Firmy o skierowanie bezrobotnego na staż

Wniosek Firmy o skierowanie bezrobotnego na staż. Wzór wniosku dla firm, które chcą zatrudnić na staż osobę bezrobotną. Dokument Word - do edycji na własne potrzeby. ...

pobierz >>
Wniosek Firmy o skierowanie bezrobotnego na staż

Przelew wierzytelności hipotecznej

Wzór dokumentu z informacją o przekazaniu praw do zabezpieczenia wierzytelności na nieruchomości drugiej osobie. Dokument Word - do edycji na własne potrzeby. ...

pobierz >>
Przelew wierzytelności hipotecznej

Wniosek o aktualny wpis z planu zagospodarowania przestrzennego

Dokument wniosek o aktualny wpis z planu zagospodarowania przestrzennego należy złożyć w urzędzie gminy w wydziale architekty. Dokument zapisany w formice PDF gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Wniosek o aktualny wpis z planu zagospodarowania przestrzennego

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy należy złożyć w wydziale architektury w urzędzie gminy o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Dokument zapisany w pliku PDF gotowy do wydruku. ...

pobierz >>
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, dokument zapisany w formacie PDF gotowy wydruku. ...

pobierz >>
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Wniosek o pozwolenie na budowę

Wniosek o pozwolenie na budowę. Dzięki dokumentowi będziesz mógł zacząć budowę. Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Wniosek o pozwolenie na budowę

Wniosek o uzgodnienie na wykonanie przyłącza elektyrycznego przez drogę gminną

Wniosek dzięki któremu będziesz mógł uzyskać pozwolenie na przyłącza elektrycznego przez droge gminną. Pismo należy złożyć w gminie. Dokument zapisany w formacie PDF i programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Wniosek o uzgodnienie na wykonanie przyłącza elektyrycznego przez drogę gminną

Wniosek o uzgodnienie na wykonanie przyłącza gazowego przez drogę gminną

Pismo dzięki któremu uzgodnisz wykonanie przyłącza gazowego przez drogę gminną. Dokument zapisany w formacie PDF i programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Wniosek o uzgodnienie na wykonanie przyłącza gazowego przez drogę gminną

Wniosek o uzgodnienie na wykonanie przyłącza wodociągowego przez drogę gminną

Pismo dzięki któremu uzgodnisz wykonanie przyłącza wodociągowego przez drogę gminną. Wniosek należy złożyć w urzędzie gminy. Dokument zapisany w formacie PDF i w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Wniosek o uzgodnienie na wykonanie przyłącza wodociągowego przez drogę gminną

Wniosek o wydanie decyzji na wykonanie zjazdu z drogi gminnej

Wniosek o wydanie decyzji na wykonanie zjazdu z drogi gminnej. Dokument należy złożyć w urzędzie gminy. Dokument zapisany w formacie PDF i programie word gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Wniosek o wydanie decyzji na wykonanie zjazdu z drogi gminnej

Wniosek o lokalizację urządzenia nie związanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Wniosek o lokalizację urządzenia nie związanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Dokument należy złożyć w urzędzie wojewódzkim. ...

pobierz >>
Wniosek o lokalizację urządzenia nie związanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Wniosek o wydanie decyzji na wykonanie zjazdu z drogi wojewódzkiej

Wniosek o wydanie decyzji na wykonanie zjazdu z drogi wojewódzkiej, dokument należy złożyć w urzędzie wojewódzkim. Pismo zapisane w programie Word gotowe do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Wniosek o wydanie decyzji na wykonanie zjazdu z drogi wojewódzkiej

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego ponad dwa miesiące

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego ponad dwa miesiące. Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do wydruku. ...

pobierz >>
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego ponad dwa miesiące

Wniosek o wybudowanie chodnika i wyznaczenie przejść dla pieszych

Przykładowy wniosek o wybudowanie chodnika i wyznaczenia przejść dla pieszych skierowany do Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Wniosek o wybudowanie chodnika i wyznaczenie przejść dla pieszych

Wniosek o wycięcie drzewa

Wniosek o wycięcie drzewa. Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Wniosek o wycięcie drzewa

Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej

Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych należy złożyć w Urzędzie Miasta. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w miejscu odbywającej się imprezy na otwartym powietrzu

Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w miejscu odbywającej się imprezy na otwartym powietrzu. Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w miejscu odbywającej się imprezy na otwartym powietrzu

Wniosek o wydanie zezwolenia na utworzenie wielkopowierzchniowego obiektu handlowego

Wniosek o wydanie zezwolenia na utworzenie wielkopowierzchniowego obiektu handlowego. Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do wydruku. ...

pobierz >>
Wniosek o wydanie zezwolenia na utworzenie wielkopowierzchniowego obiektu handlowego

Wniosek o rejestrację pojazdu

Wniosek o rejestrację pojazdu składamy w Wydziale Komunikacji, aby zarejestrować nowo nabyty pojazd i otrzymać tablice rejestracyjne, kartę pojazdu. Dokument zapisany w formacier PDF gotowy do wydruku. ...

pobierz >>
Wniosek o rejestrację pojazdu

Wniosek o nabycie niruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym

Wniosek o nabycie nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym. Wniosek należy złożyć w Urzędzie Miejskim w wydziale Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości. Dokument sporządzony w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Wniosek o nabycie niruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym

Wniosek o paszport. Podanie - kwestionariusz paszportowy

Paszport jest wydawany na wniosek osoby występującej o paszport. W celu otrzymania paszportu należy złożyć wniosek o paszport. Osoba ubiegająca się o paszport składa osobiści Podanie-kwestionariusz paszportowy. Wniosek paszportowy jest zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Wniosek o paszport. Podanie - kwestionariusz paszportowy

Wniosek o umorzenie podatku VAT

Wniosek o umorzenie podatku VAT. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Wniosek o umorzenie podatku VAT

Wniosek o udzielenie bonifikaty od opłat rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe

Wniosek o udzielenie bonifikaty od opłat rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe. Dokument należy złożyć w Urzędzie Miasta. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Wniosek o udzielenie bonifikaty od opłat rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe

Wniosek o wydanie postanowienia opiniującego wstępny projekt podziału nieruchomości

Wniosek o wydanie postanowienia opiniującego wstępny projekt podziału nieruchomości. Dokument należy złożyć w Urzędzie Miasta.Pismo zapisane w programie Word gotowe do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Wniosek o wydanie postanowienia opiniującego wstępny projekt podziału nieruchomości

Wniosek o nabycie lokalu

Wniosek o nabycie lokalu. Dokument należy złożyć w Urzędzie Miasta. Pismo zapisane w programie Word gotowe do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Wniosek o nabycie lokalu

Wniosek w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Wniosek w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dokument należy złożyć w Urzędzie Miejskim ...

pobierz >>
Wniosek w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Podanie o wydanie postanowienia w sprawie wszczęcia postępowania rozgraniczeniowego działki

Podanie o wydanie postanowienia w sprawie wszczęcia postępowania rozgraniczeniowego działki. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Podanie o wydanie postanowienia w sprawie wszczęcia postępowania rozgraniczeniowego działki

Prośba o stwierdzenie uprawnień do zajmowanego lokalu mieszkalnego

Prośba o stwierdzenie uprawnień do zajmowanego lokalu mieszkalnego. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Prośba o stwierdzenie uprawnień do zajmowanego lokalu mieszkalnego

Zgłoszenie zmiany do ewidencji gruntów i budynków

Zgłoszenie zmiany do ewidencji gruntów i budynków. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku ...

pobierz >>
Zgłoszenie zmiany do ewidencji gruntów i budynków

Zgłoszenie zmian do operatu ewidencji gruntów

Zgłoszenie zmian do operatu ewidencji gruntów. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Zgłoszenie zmian do operatu ewidencji gruntów

Wniosek o zaopiniowanie pod względem planistycznym i architektonicznym ogródka/tarasu

Wniosek o zaopiniowanie pod względem planistycznym i architektonicznym ogródka/tarasu. Pismo należy złożyć w Urzędzie Miasta w Wydziale Architektury i Budownictwa. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Wniosek o zaopiniowanie pod względem planistycznym i architektonicznym ogródka/tarasu

Wniosek o wykup lokalu mieszkalnego

Wniosek o wykup lokalu mieszkalnego. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Wniosek o wykup lokalu mieszkalnego

Korekta wymiaru podatku od nieruchomości

Korekta wymiaru podatku od nieruchomości. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydrukowania. ...

pobierz >>
Korekta wymiaru podatku od nieruchomości

Wniosek o przedłużenie terminu zabudowy działki

Wniosek o przedłużenie terminu zabudowy działki. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Wniosek o przedłużenie terminu zabudowy działki

Wniosek o sprzedaż garażu jego dotychczasowemu najemcy

Wniosek o sprzedaż garażu jego dotychczasowemu najemcy. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Wniosek o sprzedaż garażu jego dotychczasowemu najemcy

Wniosek o wyrażenie zgody na zmianę najemcy garażu wybudowanego ze środków własnych

Wniosek o wyrażenie zgody na zmianę najemcy garażu wybudowanego ze środków własnych. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Wniosek o wyrażenie zgody na zmianę najemcy garażu wybudowanego ze środków własnych

Oświadczenie dotychczasowego użytkownika garażu

Oświadczenie dotychczasowego użytkownika garażu. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Oświadczenie dotychczasowego użytkownika garażu

Wniosek o zbycie nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej w użytkowanie wieczyste, na własność

Wniosek o zbycie nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej w użytkowanie wieczyste, na własność. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Wniosek o zbycie nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej w użytkowanie wieczyste, na własność

Wniosek o uzyskanie zgody na korzystanie z terenu sąsiedniego

Wniosek o uzyskanie zgody na korzystanie z terenu sąsiedniego. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Wniosek o uzyskanie zgody na korzystanie z terenu sąsiedniego

Odwołanie o decyzji

Odwołanie o decyzji. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Odwołanie o decyzji

Wniosek o zbycie nieruchomości gruntowej w drodze przetargu

Wniosek o zbycie nieruchomości gruntowej w drodze przetargu. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Wniosek o zbycie nieruchomości gruntowej w drodze przetargu

Wniosek o informację w sprawie zgodności z planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta

Wniosek o informację w sprawie zgodności z planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Wniosek o informację w sprawie zgodności z planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta

Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części

Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części. Dokument należy złożyć w Urzędzie Miasta w wydziale Urbanistyki i Administracji Budowlanej. Zgłoszenie zapisane w programie Word gotowe do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku ...

pobierz >>
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku ...

pobierz >>
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z MPZP

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta. Dokument należy złożyć w Urzędzie Miejskim w wydziale Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z MPZP

Dane o nieruchomościach

ZN-1/A Dane o nieruchomościach. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Dane o nieruchomościach

Informacja w sprawie podatku rolnego

IR-1 Informacja w sprawie podatku rolnego. Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnych gruntów, użytkownikami wieczystych gruntów, posiadaczami stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Dokument zapisany w formacie ...

pobierz >>
Informacja w sprawie podatku rolnego

Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym

Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym. Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do wydruku. ...

pobierz >>
Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym

Informacja w sprawie podatku leśnego

IL-1 Informacja w sprawie podatku leśnego. Dokument zapisany w formacie PDf gotowy do wydruku. ...

pobierz >>
Informacja w sprawie podatku leśnego

Dane o nieruchomościach leśnych

ZL-1/A Dane o nieruchomościach leśnych. Formularz zapisany w formacie PDF gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Dane o nieruchomościach leśnych

Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym

ZL-1/B Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym. Formularz zapisany w formacie PDF gotowy do wydruku. ...

pobierz >>
Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym

Wniosek o zezwolenie na lokalizację obiektów budowlanych lub urządzeń w pasie drogowym

Wniosek o zezwolenie na lokalizację obiektów budowlanych lub urządzeń w pasie drogowym. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Wniosek o zezwolenie na lokalizację obiektów budowlanych lub urządzeń w pasie drogowym

Wniosek o wydanie zgody na lokalizację /przebudowę zjazdu z drogi publicznej

Wniosek o wydanie zgody na lokalizację /przebudowę zjazdu z drogi publicznej należy złożyć do prezydenta miasta. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Wniosek o wydanie zgody na lokalizację /przebudowę zjazdu z drogi publicznej

Zaświadczenie o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych

Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do wydruku. ...

pobierz >>
Zaświadczenie o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych

Wniosek o wydanie zezwolenia na utworzenie wielkopowierzchniowego obiektu handlowego

Wniosek o wydanie zezwolenia na utworzenie wielkopowierzchniowego obiektu handlowego jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Dokument zawiera dwie strony A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Wniosek do pobrania online. ...

pobierz >>
Wniosek o wydanie zezwolenia na utworzenie wielkopowierzchniowego obiektu handlowego

Wniosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz głównego najemcy

Wniosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz głównego najemcy jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online. ...

pobierz >>
Wniosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz głównego najemcy

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Dokument zawiera trzy strony A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Wniosek ...

pobierz >>
Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Wniosek o wynajem mieszkania komunalnego

Wniosek o wynajem mieszkania komunalnego jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera pięć stron A4 dokument jest przygotowany do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online. ...

pobierz >>
Wniosek o wynajem mieszkania komunalnego

Wniosek o ustalenie wstąpienia w stosunek najmu lokalu mieszkalnego po śmierci najemcy

Wniosek o ustalenie wstąpienia w stosunek najmu lokalu mieszkalnego po śmierci najemcy jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Dokument jest przygotowany do edycji i wydruku zawiera dwie strony A4. Dokument do pobrania online. ...

pobierz >>
Wniosek o ustalenie wstąpienia w stosunek najmu lokalu mieszkalnego po śmierci najemcy

Wniosek o dofinansowanie prac remontowo konserwatorskich obiektów wpisanych do rejestru zabytków

Wniosek o dofinansowanie prac remontowo konserwatorskich obiektów wpisanych do rejestru jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera trzy strony A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online. ...

pobierz >>
Wniosek o dofinansowanie prac remontowo konserwatorskich obiektów wpisanych do rejestru zabytków

Wniosek o wydanie zaświadczenia na wykonywanie przewozów na potrzeby własne

Wniosek o wydanie zaświadczenia na wykonywanie przewozów na potrzeby własne zapisany jest w formacie doc. Dokument należy go otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera jedną stronę A4 jest przeznaczony do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online. ...

pobierz >>
Wniosek o wydanie zaświadczenia na wykonywanie przewozów na potrzeby własne

Wniosek o ustalenie /anulowanie zastawu rejestrowego na pojeździe mechanicznym

Wniosek o ustalenie /anulowanie zastawu rejestrowego na pojeździe mechanicznym i wpisanie adnotacji VAT. Dokument zapisany w formacie doc. Pismo należy otworzyć za pomocą programu Word. Dokument zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do wydruku i edycji. Dokument do pobrania online. ...

pobierz >>
Wniosek o ustalenie /anulowanie zastawu rejestrowego na pojeździe mechanicznym

Wniosek o wydanie zezwolenia na czasowe zajęcie nieruchomości

Wniosek o wydanie zezwolenia na czasowe zajęcie nieruchomości jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wiosek zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do wydruku i edycji. Pismo o wydanie zezwolenia na czasowe zajęcie nieruchomości do pobrania online. ...

pobierz >>
Wniosek o wydanie zezwolenia na czasowe zajęcie nieruchomości

Wniosek o wydanie zaświadczenia o spłacie zadłużenia hipotecznego

Wniosek o wydanie zaświadczenia o spłacie zadłużenia hipotecznego jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Wniosek o wydanie zaświadczenia o spłacie zadłużenia hipotecznego jest do pobrania online. ...

pobierz >>
Wniosek o wydanie zaświadczenia o spłacie zadłużenia hipotecznego

Wniosek o zajęcie gruntów komunalnych skarbu państwa nie będących drogą publiczną pod budowę infrastruktury technicznej

Wniosek o zajęcie gruntów komunalnych skarbu państwa nie będących drogą publiczną pod budowę infrastruktury technicznej jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek o zajęcie gruntów komunalnych skarbu państwa nie będących drogą publiczną pod budowę infrastruktury ...

pobierz >>
Wniosek o zajęcie gruntów komunalnych skarbu państwa nie będących drogą publiczną pod budowę infrastruktury technicznej

Wniosek o cesję dzierżawy gruntu komunalnego

Wniosek o cesję dzierżawy gruntu komunalnego jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online. ...

pobierz >>
Wniosek o cesję dzierżawy gruntu komunalnego

Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej lub o zwrot podatku dochodowego od osób fizycznych

Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej lub o zwrot podatku dochodowego od osób fizycznych. Wniosek należy złożyć dwa miesiące od dnia wejścia w życie ustawy o szczególnych rozwiązaniach dla podatków uzyskujących niektóre przychody poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej - w przypadku, gdy wniosek ...

pobierz >>
Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej lub o zwrot podatku dochodowego od osób fizycznych

Wniosek o jednorazową refundację poniesionych kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne

Wniosek o jednorazową refundację poniesionych kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne jest zapisane w formacie doc. Wniosek należy otworzyć za pomocą programu Word. Dokument zawiera jedną stronę A4 jest przygotowana do edycji i wydruku. Wniosek o jednorazową refundację poniesionych ...

pobierz >>
Wniosek o jednorazową refundację poniesionych kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne

Wniosek o refundację kosztów pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych

Wniosek z prośbą o zrefundowanie ze środków Funduszu Pracy części wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych. Dokument jest zapisany w formacie doc., należy go otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Dokument do ...

pobierz >>
Wniosek o refundację kosztów pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych

Wniosek o organizację robót publicznych

Wniosek o organizację robót publicznych. Do wniosku należy dołączyć wykaz prac jakie będą wykonywanie w ramach robót publicznych. Dokument zawiera jedną stroną A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online. ...

pobierz >>
Wniosek o organizację robót publicznych

Wniosek o refundację kwoty świadczeń pieniężnych wypłaconych bezrobotnym z tytułu wykonywania prac społecznych użytecznych

Wniosek o refundację kwoty świadczeń pieniężnych wypłaconych bezrobotnym z tytułu wykonywania prac społecznych użytecznych jest zapisane w formacie doc. Dokument należy potworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do wydruku i edycji.Dokument do pobrania online. ...

pobierz >>
Wniosek o refundację kwoty świadczeń pieniężnych wypłaconych bezrobotnym z tytułu wykonywania prac społecznych użytecznych

Porozumienie w sprawie organizacji prac społecznych

Porozumienie w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych jest zapisane w formacie doc. Dokument należy pobrać za pomocą programu Word. Dokument zawiera trzy strony A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Wniosek do pobrania online. ...

pobierz >>
Porozumienie w sprawie organizacji prac społecznych

Wniosek o refundację że środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych

Wniosek o refundację że środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera dziewięć stron A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Pismo do pobrania online. ...

pobierz >>
Wniosek o refundację że środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych

Wniosek o zorganizowanie zatrudnienia w ramach prac internetowych

Wniosek o zorganizowanie zatrudnienia w ramach prac internetowych jest zapisana w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word jest przygotowany do edycji i wydruku. Wniosek zawiera dwie strony A4 przygotowany do pobrania online. ...

pobierz >>
Wniosek o zorganizowanie zatrudnienia w ramach prac internetowych

Rozliczenie faktyczne poniesionych kosztów przejazdu do miejsca zatrudnienia, stażu, przygotowania zawodowego -szkolenia

Rozliczenie faktyczne poniesionych kosztów przejazdu do miejsca zatrudnienia, stażu, przygotowania zawodowego - szkolenia jest zapisany w programie Word. Dokument zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.Wniosek należy złożyć w Powiatowym Urzędzie Pracy. ...

pobierz >>
Rozliczenie faktyczne poniesionych kosztów przejazdu do miejsca zatrudnienia, stażu, przygotowania zawodowego -szkolenia

Wniosek o zwrot kosztów ponoszonych na przejazd do miejsca zatrudnienia

Wniosek o zwrot kosztów ponoszonych na przejazd do miejsca zatrudnienia jest zapisane w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Pismo o zwrot kosztów poniesionych za przejazd do pracy jest do pobrania online. ...

pobierz >>
Wniosek o zwrot kosztów ponoszonych na przejazd do miejsca zatrudnienia

Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu przygotowania zawodowego w miejscu pracy dla bezrobotnych

Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu przygotowania zawodowego w miejscu pracy dla bezrobotnych jest zapisane w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera dwie strony A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu ...

pobierz >>
Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu przygotowania zawodowego w miejscu pracy dla bezrobotnych

Wniosek o przyznanie z Funduszu Pracy jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

Wniosek o przyznanie z Funduszu Pracy jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera trzynaście stron A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Wniosek należy złożyć w Urzędzie Pracy. ...

pobierz >>
Wniosek o przyznanie z Funduszu Pracy jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku akcyzowego (AKC-R)

Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku akcyzowego jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera dwie strony A4 jest przygotowane do edycji i wydruku. Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku akcyzowego jest przygotowane do pobrania online. ...

pobierz >>
Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku akcyzowego (AKC-R)

Standardowy wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej

Standardowy wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera dwie strony A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Standardowy wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej jest do pobrania ...

pobierz >>
Standardowy wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej

Wniosek o wydanie zaświadczenia o dochodach, przychodach, obrotach, formie opodatkowania, zakresie prowadzonej działalności oraz zaświadczeń o nie zaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości

Wniosek o wydanie zaświadczenia o dochodach, przychodach, obrotach, formie opodatkowania, zakresie prowadzonej działalności oraz zaświadczeń o nie zaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości jest zapisany w formacie PDF. Wniosek należy otworzyć za pomocą programu Adobe Acrobat. Dokument ...

pobierz >>
Wniosek o wydanie zaświadczenia o dochodach, przychodach, obrotach, formie opodatkowania, zakresie prowadzonej działalności oraz zaświadczeń o nie zaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości

Oświadczenie w sprawie własności rzeczy ruchomych

Oświadczenie w sprawie własności rzeczy ruchomych i innych praw majątkowych,(bez względu na ich wartość) które mogą być przedmiotem ustanowienia zastawu skarbowego z tytułu zobowiązań podatkowych, wierzytelności warunkowych i zaległości podatkowych złożone w toku postępowania podatkowego. Wniosek jest ...

pobierz >>
Oświadczenie w sprawie własności rzeczy ruchomych

Wniosek o refundację ze środków funduszu pracy

Wniosek o refundację ze środków funduszu pracy: - kosztów wyposażenia stanowiska pracy skierowanego bezrobotnego - kosztów doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego. Wniosek należy złożyć w Urzędzie Pracy. Dokument zapisany w formacie doc. Wniosek należy otworzyć za pomocą programu ...

pobierz >>
Wniosek o refundację ze środków funduszu pracy

Wniosek o wymeldowanie

Wniosek o wymeldowanie osoby która opuściła lokal z własnej woli. Wniosek należy skierować do Urzędu Miasta w Wydziale Spraw Obywatelskich. Dokument zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach ...

pobierz >>
Wniosek o wymeldowanie

Wniosek o wydanie identyfikatora na wjazd poza znak drogowy „zakaz ruchu”

Wniosek o wydanie identyfikatora na wjazd poza znak drogowy „zakaz ruchu” należy złożyć w Urzędzie Miasta w wydziale Gospodarki Komunalnej. Wniosek jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera jedną stronę A4 jest przygotowane do edycji i ...

pobierz >>
Wniosek o wydanie identyfikatora na wjazd poza znak drogowy „zakaz ruchu”

Wniosek o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów

Wniosek o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów należy złożyć w Urzędzie Miasta. Dokument zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online. ...

pobierz >>
Wniosek o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów

Wniosek o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych

Wniosek o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych należy złożyć w Urzędzie Miasta. Dokument zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online. ...

pobierz >>
Wniosek o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych

Wniosek o wydanie uprawnienia diagnosty

Wniosek o wydanie uprawnienia diagnosty jest zapisany w formacie doc. Dokument należy złożyć w Urzędzie Miasta. Wniosek zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do wydruku i edycji. Wniosek o wydanie uprawnienia diagnosty jest do pobrania online. ...

pobierz >>
Wniosek o wydanie uprawnienia diagnosty

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami przeznaczony jest dla przedsiębiorstw, które chcą zająć się np. prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt, prowadzenia spalarni i grzebowisk dla bezdomnych zwierząt. Należy pamiętać, że ...

pobierz >>
Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w wyborach

Jeżeli przed wyborami będziesz znajdował się poza miejscem zameldowania a chcesz brać w nich udział to zadbaj o zaświadczenie o prawie do głosowania. Wniosek można złożyć pisemnie faksem lub elektronicznie. Zaświadczenie potwierdzenie o prawie głosowania można odebrać osobiście albo przez pisemne upoważnioną ...

pobierz >>
Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w wyborach

Odwołanie od decyzji Powiatowego Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności

Odwołanie od decyzji Powiatowego Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności przeznaczone jest dla osób, które nie zgadzają się z decyzją orzekającą o niepełnosprawności, czy też jej stopniu. Niniejszy dokument zawiera jedynie szablon odwołania. Pamiętaj aby wypełnić go zgodnie ze swoją sytuacją! Plik ...

pobierz >>
Odwołanie od decyzji Powiatowego Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności

Wniosek o podjęcie zawieszonego postępowania

Złożyłeś wniosek o zawieszenie postępowania? A może to organ administracji publicznej z określonych przyczyn je zawiesił? Jeżeli skutki (przyczyna) zawieszenia ustała - wznowienie postępowania może odbyć się jedynie na wniosek strony. Do tego celu potrzebny Ci będzie Wniosek o podjęcie zawieszonego ...

pobierz >>
Wniosek o podjęcie zawieszonego postępowania

Wniosek o zwrot opłaty recyklingowej

Wniosek o zwrot opłaty recyklingowej przeznaczony jest dla osób, które nabyły samochód wewnątrz krajów UE i zostały zmuszone do uiszczenia opłaty recyklingowej, które są niezgodne z dyrektywą Wspólnoty Europejskiej 2000/53. Wniosek zapisany jest w postaci pliku tekstowego, który można od razu ...

pobierz >>
Wniosek o zwrot opłaty recyklingowej

Inne kategorie:

Księgowe - druki   Pełnomocnictwa  
Student   Telefon, Internet, Telewizja  
Wnioski do spółdzielni   Ciąża a praca  
CV i Listy motywacyjne   Instrukcje BHP, dokumenty związane z BHP  
Pisma grzecznościowe   Pomoc Społeczna  
Pozwy sądowe   Prawo pracy  
Prawo spółek handlowych   Przy budowie  
Referencje   Ślub - Wesele jak nie przepłacać  
Umowy zlecenia   Umowy związane z pracą  
Umowy związane ze świadczeniem usług   W pracy  
W urzędzie   Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień ( WKU )  
Zakresy Czynności Pracowników   Dokumenty do Banku  
Krajowy Rejestr Karny   Krajowy Rejestr Sądowy - KRS  
Krajowy Rejestr Sądowy Centralna Informacja - KRS CI   Księgi Wieczyste  
Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), służba zdrowia   NIP  
Oferty handlowe   Podatek akcyzowy  
Rejestr zastawów   Różne  
Różne umowy   Sprawozdawczość Budżetowa  
Ubezpieczenia   Umowy budowlane  
Umowy dzierżawy   Umowy informatyczne  
Umowy licencyjne   Umowy najmu/sprzedaży  
Umowy spedycji i składu   Umowy spółek  
Umowy użyczenia   Urząd Skarbowy - prośby  
Urząd Skarbowy - różne pisma   Urząd Skarbowy - wnioski  
Urząd Skarbowy-informacje   Weksle  
Wnioski sądowe   Zamówienia, reklamacje  
ZUS - wnioski i formularze   Zwrot akcyzy  
Deklaracje podatkowe VAT, PIT   Deklaracje VAT w UE  
Formularze sądowe   Formularze Unijne  
GUS - Główny Urząd Statystyczny   Horoskopy  
IPN - wzór oświadczenia   Regulaminy  
Windykacja - sąd   Wskaźniki finansowe  
ZUS - poradniki  
 

 • Statystyki:
  › Ilość dokumentów: 2623
  › Ostatnia aktualizacja: 2019-02-04

 • Top 10:
  › CV dla przedstawiciela handlowego po polsku
  › Przykładowy list motywacyjny dla przedstawiciela handlowego w języku polskim
  › Kompendium z prawa pracy dla kobiet w ciąży
  › CV dla sprzedawcy po polsku
  › CV dla księgowego po polsku
  › CV dla asystenta/ki po polsku
  › Zawiadomienie pracownika nałożeniu kary porządkowej
  › Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron
  › Karta ewidencji czasu pracy
  › Lista płac

 • Pomoc:
  › Regulamin usługi SMS
  › Formularz reklamacji

 • Przydatne linki:
  › prawo pracy
  › kody pocztowe
  › Kredyty
  › instrukcja inwentaryzacyjna
  › analiza finansowa
  › regulamin pracy
  › Regulamin wynagradzania
 • Prezentowane wzory dokumentów mają charakter przykładowy. Nie ponosimy odpowiedzialności za ich stosowanie.

  Regulamin usługi SMS    Formularz reklamacji
  Administratorem serwisu jest Grupa FOREX:FOREX Doradztwo FinansowelineCARD: drukarniaWizytówki przez internetHiL.pl: Kosmetyki samochodoweKatalog sanatorii i uzdrowiskSprawozdanie finansoweHotel PolandKredYciK.pl: wszystko o kredytachDoradcy finansowi: ogólnopolski spisBilansMasazysci.eu: rejestr masażystówKody pocztowe: wyszukiwarka Rejestr KRS: Katalog podmiotów oparty na KRS