dokumenty, wzory, druki

Dokumenty.org - wzory dokumentów do pobrania

Dokumenty.org to serwis z przykładowymi CV i listami motywacyjnymi. CV w kilku językach i dla różnych stanowisk.

Produkty bankowe: kredyty gotówkowe dla firm   |    kredyty samochodowe   |    kredyty mieszkaniowe   |    pożyczki hipoteczne   |    karty kredytowe   |    konta osobiste
Szukaj dokumentu:

Umowy związane z pracą [42]

Aneks do umowy o pracę

Aneks do umowy o pracę. Dokument Word do edycji. Aneks do umowy o pracę na mocy, którego pracodawca i pracownik zmieniają wiążącą ich umowę o pracę określając nowe warunki obowiązujące w zamian za dotychczasowe. ...

pobierz >>
Aneks do umowy o pracę

Umowa konsorcjum

Umowa konsorcjum. Dokument Word do edycji. Umowa określająca przedmiot działalności konsorcjum a także jego cel, obowiązki i prawa każdej ze stron niniejszej umowy. ...

pobierz >>
Umowa konsorcjum

Umowa menedżerska

Umowa menedżerska. Dokument Word do edycji. Umowa zawarta pomiędzy Radą Nadzorczą Spółki a Zarządcą powierzająca Zarządcy zarządzanie majątkiem Spółki. Dokument określa pełnioną przez Zarządcę funkcję, czyli Prezesa Zarządu Spółki oraz jego obowiązki. ...

pobierz >>
Umowa menedżerska

Umowa o pracę

Umowa o pracę. Dokument Word do edycji. Umowa pomiędzy Pracodawcą a Pracownikiem określająca stanowisko, czas, miejsce pracy a także wymiar godzin i wynagrodzenie dla pracownika. ...

pobierz >>
Umowa o pracę

Umowa o współodpowiedzialności materialnej za powierzone mienie

Umowa o współodpowiedzialności materialnej za powierzone mienie. Dokument Word do edycji. Umowa zawarta pomiędzy Pracodawcą a Pracownikami. Pracownicy przyjmując mienie przyjmują wspólną odpowiedzialność materialną za szkody spowodowane powstaniem niedoborów w powierzonym im mieniu a także obowiązek ...

pobierz >>
Umowa o współodpowiedzialności materialnej za powierzone mienie

Umowa o współpracy

Umowa o współpracy. Dokument Word do edycji. Wzór umowy pomiędzy Dystrybutorem a Odbiorcą. W niniejszej umowie ustala się zasady współpracy pomiędzy Dystrybutorem a Odbiorcą. ...

pobierz >>
Umowa o współpracy

Umowa o wykorzystanie prywatnego samochodu osobowego do celów służbowych

Umowa o wykorzystanie prywatnego samochodu osobowego do celów służbowych. Dokument Word do edycji. Wzór umowy zawartej między Pracodawcą a Pracownikiem, który jest właścicielem samochodu będącego używanym do celów służbowych. Umowa określa zasady współpracy na tym podłożu a także podpisana jest na ...

pobierz >>
Umowa o wykorzystanie prywatnego samochodu osobowego do celów służbowych

Umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy

Umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy. Dokument Word do edycji. Wzór umowy, w której w czasie trwania stosunku pracy pomiędzy Pracodawcą a Pracownikiem, Pracownik zobowiązuje się do nie prowadzenia działalności konkurencyjnej oraz nie będzie świadczył pracy w ramach stosunku ...

pobierz >>
Umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy

Prośba o zwrot VAT przy nabyciu towarów do czynności całkowicie lub częściowo zwolnionych od podatku

Prośba o zwrot VAT przy nabyciu towarów do czynności całkowicie lub częściowo zwolnionych od podatku. Dokument Word do edycji. Wzór pisma z prośbą i uzasadnieniem do Urzędu Skarbowego o zwrot podatku VAT przy nabyciu towarów do czynności całkowicie lub częściowo zwolnionych od podatku. ...

pobierz >>
Prośba o zwrot VAT przy nabyciu towarów do czynności całkowicie lub częściowo zwolnionych od podatku

Umowa o dzieło

Umowa o dzieło zawierana miedzy pracodawcą a pracownikiem ...

pobierz >>
Umowa o dzieło

Umowa przeniesienia praw autorskich

...

pobierz >>
Umowa przeniesienia praw autorskich

Arkusz spisu z natury środków trwałych

Arkusz spisu z natury środków trwałych. Dokument Word do wypełnienia. ...

pobierz >>
Arkusz spisu z natury środków trwałych

Dowód przyjęcia środka trwałego do używania.

Dowód przyjęcia środka trwałego do używania. Dokument Word do wypełnienia. ...

pobierz >>
Dowód przyjęcia środka trwałego do używania.

Kara upomnienia, nagany, pieniężna

Kara upomnienia, nagany, pieniężna. Dokument Word do wypełnienia. Pismo dla pracownika na podstawie Kodeksu pracy z informacja o udzieleniu kary pieniężnej za naruszenie obowiązków pracowniczych. ...

pobierz >>
Kara upomnienia, nagany, pieniężna

Karta środka trwałego

Karta środka trwałego. Dokument Word do wypełnienia. ...

pobierz >>
Karta środka trwałego

Kwestionariusz osobowy

Kwestionariusz osobowy. Dokument Word do wypełnienia. Kwestionariusz do wypełnienia zawierający wszystkie dane osobowe tj.: - imię, nazwisko, - adres, - data i miejsce urodzenia, - numer ewidencji (PESEL), - numer ewidencji podatkowej (NIP), - wykształcenie, - przebieg zatrudnienia, - dodatkowe ...

pobierz >>
Kwestionariusz osobowy

Plan urlopów wypoczynkowych

Plan urlopów wypoczynkowych. Dokument Word do wypełnienia. Dokument w postaci tabeli. ...

pobierz >>
Plan urlopów wypoczynkowych

Polecenie pracy w godzinach nadliczbowych

Polecenie pracy w godzinach nadliczbowych. Dokument Word do wypełnienia. Pismo od pracodawcy dla pracownika z poleceniem stawienia się do pracy w określonym terminie. Informacja o zobowiazaniu sie pracodawcy do wynagrodzenia lub przyznania w zamian dnia wolnego. ...

pobierz >>
Polecenie pracy w godzinach nadliczbowych

Świadectwo pracy

Świadectwo pracy. Dokument Word do wypełnienia. Gotowe świadectwo do wypełnienia przez pracodawcę zawierające wszelkie informacje dotyczące przebiegu zatrudnienia pracownika. ...

pobierz >>
Świadectwo pracy

Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków

Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków. Dokument Word do wypełnienia. ...

pobierz >>
Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków

Zaświadczenie o zatrudnieniu

Zaświadczenie. Dokument Word do wypełnienia. Zaświadczenie o zatrudnieniu. ...

pobierz >>
Zaświadczenie o zatrudnieniu

Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy przez pracodawcę

Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy przez pracodawcę. Dokument Word do wypełnienia. Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy przez pracodawcę wraz z podaniem przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie warunków wcześniejszej umowy. Informacja o tym, iż po upływie okresu wypowiedzenia będą obowiązywały ...

pobierz >>
Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy przez pracodawcę

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika. Dokument Word do wypełnienia. Zgodnie z terminami art. 36 Kodeksu pracy wypowiedzenie umowy pracy przez pracownika. ...

pobierz >>
Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika

Umowa z biurem rachunkowym

Wzór umowy z biurem rachunkowym (księgowym, księgową) określająca zakres czynności oraz obowiązków zarówno Zleceniobiorcy jak i Zleceniodawcy. Dokument w formacie *.doc - łatwy do edycji na własne potrzeby. ...

pobierz >>
Umowa z biurem rachunkowym

Porozumienie o rozwiązanie umowy o współpracę

Wzór porozumienia o rozwiązanie umowy o współpracę pomiędzy dwoma osobami (firmami). Dokument word, do edycji na własne potrzeby. ...

pobierz >>
Porozumienie o rozwiązanie umowy o współpracę

Angaż

Angaż związany ze zmianą działu. Dokument Word - do edycji na własne potrzeby. ...

pobierz >>
Angaż

Powierzenie pracownikowi innej pracy

Wzór dokumentu, jaki należy przedłożyć pracownikowi w momencie gdy chcemy aby wykonywał pracę, która nie była przewidziana w jego dotychczasowych obowiązkach. Dokument Word - do edycji na własne potrzeby. ...

pobierz >>
Powierzenie pracownikowi innej pracy

Protokół ustalenia okoliczności wypadku

Gotowy do wypełnienia protokół ustalenia okoliczności wypadku, który zawiera m.in. informacje na temat: - przyczyn wypadku - skutki wypadku - ustalenie przyczyny wypadku (z winy pracodawcy czy z winy pracownika) Dokument Word - do edycji na własne potrzeby. ...

pobierz >>
Protokół ustalenia okoliczności wypadku

Umowa o pracę na czas zastępstwa

Wzór umowy o pracę na czas zastępstwa pracownika, który będzie przebywał na urlopie przez dłuższy okres czasu. Dokument Word - do edycji na własne potrzeby. ...

pobierz >>
Umowa o pracę na czas zastępstwa

Umowa o pracę z odpowiedzialnością materialną na prowadzenie kasy

Wzór umowy o pracę z zawartą informacją o odpowiedzialności materialnej na prowadzenie kasy. Dokument Word - do edycji na własne potrzeby. ...

pobierz >>
Umowa o pracę z odpowiedzialnością materialną na prowadzenie kasy

Umowa akwizycji

Umowa zapisana w programie Word gotowa do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Umowa akwizycji

Umowa o podnoszenie kwalifikacji w formach szkolnych

Umowa o podnoszenie kwalifikacji w formach szkolnych. Dokument jest zapisany w programie "Word" gotowy do edycji i wydruku ...

pobierz >>
Umowa o podnoszenie kwalifikacji w formach szkolnych

Umowa o zachowaniu poufności

Umowa o zachowaniu poufności, dokument napisany w programie "Word" gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Umowa o zachowaniu poufności

Umowa o pracę z pracownikiem młodocianym zatrudnionym przy pracach lekkich

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Umowa o pracę z pracownikiem młodocianym zatrudnionym przy pracach lekkich

Potwierdzenie zawarcia umowy o pracę zawartej w formie ustnej

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Potwierdzenie zawarcia umowy o pracę zawartej w formie ustnej

Umowa przedwstępna o pracę

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Umowa przedwstępna o pracę

Umowa o prace sezonową

Umowa o prace sezonową zawarta na czas wykonywania określonych zadań. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Umowa o prace sezonową

Umowa dotycząca opieki nad dzieckiem

Dzięki zmianom prawnym jest już prostsza możliwość zatrudnienia legalnie opiekunki do dziecka. Dodatkowo to Państwo opłaca składki ubezpieczeniowe oraz rentowne od wynagrodzenia. Aby skorzystać z możliwości legalnego zatrudnienia niani potrzebujesz umowy dotyczącej opieki nad dzieckiem. Po co wywarzać ...

pobierz >>
Umowa dotycząca opieki nad dzieckiem

Umowa o Wolontariat

Obowiązujące przepisy , wymagają od korzystających ze świadczeń wolontariusza, aby w sytuacji kiedy okres współpracy jest dłuższy niż 30 dni, zawarzeć z nim porozumienie o współpracy na piśmie , zwane umową o wolontariat, lub umową wolontariatu. Poniżej przedstawiamy propozycję takiego porozumienia. ...

pobierz >>
Umowa o Wolontariat

Aneks do umowy o pracę zmieniający warunki wynagrodzenia

Zmieniać wynagrodzenie pracownikowi można z dwóch powodów: 1. podwyżka - w związku z osiągnięciami pracownika, przykładania się do pracy, czy też w związku z podwyższeniem ustawowo najniższego wynagrodzenia 2. obniżka - w związku z trudną sytuacją finansową firmy czy też "karne" obniżenie pensji w ...

pobierz >>
Aneks do umowy o pracę zmieniający warunki wynagrodzenia

Aneks do umowy o pracę zmieniający miejsce wykonywania pracy

Zmieniasz siedzibę prowadzenia działalności gospodarczej, czy też po prostu chcesz przenieść swojego pracownika na swój inny punkt - filię? Sporządź odpowiedni Aneks do umowy o pracę zmieniający miejsce wykonywania pracy tak aby wszystko było poprawnie przeprowadzone. Aneks do umowy zawarty ...

pobierz >>
Aneks do umowy o pracę zmieniający miejsce wykonywania pracy

Wypowiedzenie warunków umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony

Wypowiedzenie warunków umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony przeznaczone jest dla pracodawców, którzy chcą zmniejszyć wynagrodzenie pracownikom z różnych powodów, np. kryzysu, spadku sprzedaży, itp. Dokument zapisany jest w postaci pliku tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ...

pobierz >>
Wypowiedzenie warunków umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony

Inne kategorie:

Księgowe - druki   Pełnomocnictwa  
Student   Telefon, Internet, Telewizja  
Wnioski do spółdzielni   Ciąża a praca  
CV i Listy motywacyjne   Instrukcje BHP, dokumenty związane z BHP  
Pisma grzecznościowe   Pomoc Społeczna  
Pozwy sądowe   Prawo pracy  
Prawo spółek handlowych   Przy budowie  
Referencje   Ślub - Wesele jak nie przepłacać  
Umowy zlecenia   Umowy związane z pracą  
Umowy związane ze świadczeniem usług   W pracy  
W urzędzie   Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień ( WKU )  
Zakresy Czynności Pracowników   Dokumenty do Banku  
Krajowy Rejestr Karny   Krajowy Rejestr Sądowy - KRS  
Krajowy Rejestr Sądowy Centralna Informacja - KRS CI   Księgi Wieczyste  
Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), służba zdrowia   NIP  
Oferty handlowe   Podatek akcyzowy  
Rejestr zastawów   Różne  
Różne umowy   Sprawozdawczość Budżetowa  
Ubezpieczenia   Umowy budowlane  
Umowy dzierżawy   Umowy informatyczne  
Umowy licencyjne   Umowy najmu/sprzedaży  
Umowy spedycji i składu   Umowy spółek  
Umowy użyczenia   Urząd Skarbowy - prośby  
Urząd Skarbowy - różne pisma   Urząd Skarbowy - wnioski  
Urząd Skarbowy-informacje   Weksle  
Wnioski sądowe   Zamówienia, reklamacje  
ZUS - wnioski i formularze   Zwrot akcyzy  
Deklaracje podatkowe VAT, PIT   Deklaracje VAT w UE  
Formularze sądowe   Formularze Unijne  
GUS - Główny Urząd Statystyczny   Horoskopy  
IPN - wzór oświadczenia   Regulaminy  
Windykacja - sąd   Wskaźniki finansowe  
ZUS - poradniki  
 

 • Statystyki:
  › Ilość dokumentów: 2623
  › Ostatnia aktualizacja: 2019-02-04

 • Top 10:
  › CV dla przedstawiciela handlowego po polsku
  › Przykładowy list motywacyjny dla przedstawiciela handlowego w języku polskim
  › Kompendium z prawa pracy dla kobiet w ciąży
  › CV dla sprzedawcy po polsku
  › CV dla księgowego po polsku
  › CV dla asystenta/ki po polsku
  › Zawiadomienie pracownika nałożeniu kary porządkowej
  › Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron
  › Karta ewidencji czasu pracy
  › Lista płac

 • Pomoc:
  › Regulamin usługi SMS
  › Formularz reklamacji

 • Przydatne linki:
  › prawo pracy
  › kody pocztowe
  › Kredyty
  › instrukcja inwentaryzacyjna
  › analiza finansowa
  › regulamin pracy
  › Regulamin wynagradzania
 • Prezentowane wzory dokumentów mają charakter przykładowy. Nie ponosimy odpowiedzialności za ich stosowanie.

  Regulamin usługi SMS    Formularz reklamacji
  Administratorem serwisu jest Grupa FOREX:FOREX Doradztwo FinansowelineCARD: drukarniaWizytówki przez internetHiL.pl: Kosmetyki samochodoweKatalog sanatorii i uzdrowiskSprawozdanie finansoweHotel PolandKredYciK.pl: wszystko o kredytachDoradcy finansowi: ogólnopolski spisBilansMasazysci.eu: rejestr masażystówKody pocztowe: wyszukiwarka Rejestr KRS: Katalog podmiotów oparty na KRS